นายวินัย ต๊ะแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวินัย  ต๊ะแสง