นายสุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี