ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตราสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ