นางสาวอจลา เตชะพิชญภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาเกาหลี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอจลา เตชะพิชญภักดี