อาจารย์ศรัณรัตน์ คงมั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศรัณรัตน์ คงมั่น