อาจารย์กำธร คงอรุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์, การสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กำธร  คงอรุณ