ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ขามฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ขามฤทธิ์