อาจารย์อภิญญา บำรุงจิตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอน บทความวิชาการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อภิญญา  บำรุงจิตต์