นายสมศักดิ์ พรมจักร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านทัศนศิลป์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมศักดิ์ พรมจักร