นายภาคภูมิ พิชวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการและแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายภาคภูมิ พิชวงค์