อ.ดร.วันวิสาห์ พิระภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา ชีววิทยา
ติดต่อ : wanwisa_f@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
พืช พืชสมุนไพร จุลินทรีย์ โรคพืช เห็ดรา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท แพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2007 จำกัด

อ.ดร.วันวิสาห์ พิระภาค