ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แหยมคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Animal Production, Socio Economic in Animal Science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี แหยมคง