อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนการดำเนินงาน, การวางแผนและควบคุมการผลิต, การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี