อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐพล ภู่ระหงษ์