ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ไกรวุฒินันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ไกรวุฒินันท์