ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย,การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย,กิจกรรมทางกาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์