นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุกใส