นางสาวศศิโสพิต บัวดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีกราฟ คณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศศิโสพิต บัวดา