นางเบญจวรรณ สุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด การบริหาร,การบริหาร,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางเบญจวรรณ   สุจริต