นางสาวสิริลักษณ์ กัลยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสิริลักษณ์ กัลยา