นายชยภัทร พุ่มจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชยภัทร พุ่มจันทร์