อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการการท่องเที่ยว การวางแผนและการพัฒนาอุทยานและพื้นที่อนุรักษ์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้างตราสินค้า การจัดการอีเว้นท์ การตลาดการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ขวัญฤทัย  ครองยุติ