อาจารย์กฤติยา อริยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤติยา อริยา