นายสกล จิโนสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยร่วมกับองค์สาธารณสุข

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสกล จิโนสวัสดิ์