ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ เมืองเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ เมืองเกษม