นายศุภกร ทองสุขแก่ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ผลิตสื่อการสอนเทคโนโลยีการศึกษา,สารสนเทศ,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศุภกร  ทองสุขแก่ว