อาจารย์อรพรรณ ธนะขว้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีศึกษา, การศึกษา, วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อรพรรณ ธนะขว้าง