อาจารย์ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
BIM (Building Information Modeling)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์