ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิราวัฒน์ ชมระกา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด,บริหารธุรกิจ,การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิราวัฒน์  ชมระกา