อาจารย์นฤมล วันน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ไฟฟ้ากำลัง พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นฤมล  วันน้อย