อาจารย์อลิสณา อนันตะอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านศิลปกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อลิสณา  อนันตะอาด