นางสาวนริศรา ภาษิตวิไลธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนริศรา ภาษิตวิไลธรรม