ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพี โพธิสาราช