อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ,กฎหมาย ,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า