ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์