อาจารย์สมเกียรติ ติดชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ปรัชญา ศาสนา คติชนวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมเกียรติ ติดชัย