ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Linguistics and Applied Linguistics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ