ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ไวน์ น้ำส้มสายชูหมัก ขนมอบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา