ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยศ คำมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยศ คำมี