นายวรพร สังเนตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยสังคมศาสตร์เชิงปริมาณ,การวิจัยสังคมศาสตร์เชิงคุณภาพ,การศึกษาเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวรพร สังเนตร