อาจารย์วานิสส จันทรานุสรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนและการใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วานิสส จันทรานุสรณ์