ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถา โรจนตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ), รัฐศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัสถา โรจนตระกูล