อาจารย์สุเทพ คำเมฆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประชากรศาสตร์ วิธีวิทยาการวิจัยสังคมศาสตร์ สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุเทพ คำเมฆ