ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี งามมีศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษมี งามมีศรี