ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา เจียพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา เจียพงษ์