นายกมลวรรธ สุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกมลวรรธ สุจริต