นายปิยะ วัตถพานิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการองค์กร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปิยะ วัตถพานิชย์