นางสาวเสาวรีย์ บุญสา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปกครองท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเสาวรีย์  บุญสา