ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล