นางสาวกมลวรรณ ทาวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ธุรกิจงานบริการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกมลวรรณ ทาวัน